Categorii

Producatori

Advertising

Newsletter

Solutie degripat suruburi

Solutie degripat suruburi

Solutie degripant - 400ml

Mai multe detalii

Preţ Redus!
RON 19.00 (TVA inclus)

RON 20.00 (TVA inclus)

Disponibilitate

97 produse în stoc


Fişă date de siguranţă material Regulation EC No 1907/2006 Art.31
Nume produs 5-56 Data de fabricaţiei: 31.10.07
Nr. ref: AB10100-22-311007 Înlocuieşte: 30.11.06
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com
1 / 6
1. IDENTIFICARE PRODUS ŞI COMPANIE
Nume produs 5-56
Aerosol
Aplicaţie: Lubrifianţi
Companie: CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
În caz de urgenţă (+32) (0)52/45 60 11
Subsidiaries Tel Fax
CRC Industries Finland Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS (+358)(0)19/32921 (+358)(0)19/383676
CRC Industries France
12, Bld des Martyrs de Chateaubriant
F-95102 Argenteuil Cédex
(+33)(0)1/34112000 (+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland Südring 9, 76473 Iffezheim (+49)(0)7229/3030 (+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia (+34)921/427546 (+34)921/436270
CRC Industries Sweden Kryptongatan 14, 43153 Mölndal (+46)(0)31/7068480 (+46)(0)31/273991
2. IDENTIFICARE PERICOLE
Sănătate şi siguranţă Remarcă:Preparatele clasificate drept nocive pe baza
criteriului de risc prin aspirare nu este nevoie să fie
etichetate ca nocive cu R65 atunci când sunt
comercializate în recipiente de aerosoli sau în
recipiente echipate cu dispozitiv sigiliat tip spray (UEDirectiva
67/548 Anexa VI 9.4)
Mediu neclasificat conform Directivei UE 99/45/EC
Alte pericole Recipient sub presiune: a se feri de lumina soarelui ?i
a nu se expune la temperaturi care depăsesc 50°C. Nu
se va găuri sau arde chiar ?i după folosire.
3. COMPOZIŢIE ŞI INFORMAŢII DESPRE COMPONENTE
Componente periculoase Nr.CAS EINECS w/w % simbol fraze R Notes
1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol
methyl ether
107-98-2 203-539-1 <0.1 10 A
Fişă date de siguranţă material Regulation EC No 1907/2006 Art.31
Nume produs 5-56 Data de fabricaţiei: 31.10.07
Nr. ref: AB10100-22-311007 Înlocuieşte: 30.11.06
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com
2 / 6
Componente periculoase Nr.CAS EINECS w/w % simbol fraze R Notes
carbon dioxide 124-38-9 204-696-9 1-5 - - A,G
Distillates (petroleum), hydrotreated light;
Kerosine - unspecified
64742-47-8 265-149-8 60-100 Xn 65-66 B
Explanation notes
A : material, folosirea căruia se mărgineşte în
locurile de lucru comun
B : material, folosirea căruia se mărgineşte în
locurile de lucru, conform normelor stabilite de
ţară
G : excempted from the obligation to register in
accordance with art.2(7)(a)of REACH
Regulation No 1907/2006
(*Explicaţie avertismente de risc: vezi capitolul 16)
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR
Sfat general La manipularea substanţelor chimice trebuie
respectate măsurile obişnuite de precauţie
Dacă apar simptome, consultaţi medicul.
Contactul cu ochii Dacă substanţa a intrat în ochi, îndepărtaţi imediat
spălând cu multă apă
Contactul cu pielea Spălaţi cu apă şi săpun
Dacă iritaţia persistă, cereţi îngrijiri medicale
Inhalare Scoateţi victima din zona contaminată, ţineţi-o la
căldură şi în stare de repaus
Înghiţire Este puţin probabil a fi înghiţit
În caz de înghiţire, nu provocaţi voma deoarece există
riscul de aspirare în plămâni. Dacă se bănuieşte că s-a
aspirat, cereţi imediat îngrijiri medicale
5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIULUI
Punct de aprindere (fără carburant): 78 °C (Closed Cup)
Limite de explozie :limită superioară Nu este disponibil
limită inferioară: Nu este disponibil
Medii de stingere: apă, spumă, dioxid de carbon sau agent de uscare
Proceduri de stingere a incendiului Păstraţi la rece recipientul (recipientele) care a fost
expus la foc, stropindu-l cu apă
Pericol neobişnuit de expunere: Aerosolii pot exploda dacă sunt încălziţi la peste 50°C
Fişă date de siguranţă material Regulation EC No 1907/2006 Art.31
Nume produs 5-56 Data de fabricaţiei: 31.10.07
Nr. ref: AB10100-22-311007 Înlocuieşte: 30.11.06
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com
3 / 6
6. MĂSURI ÎN CAZ DE ELIBERARE ACCIDENTALĂ
Măsuri de precauţie personală: Asiguraţi ventilarea adecvată
Opriţi toate sursele de ardere
Măsuri de precauţie pentru mediu: Nu permiteţi accesul în canalele publice de colectare
sau în canalizări
Metode de curăţare: Absorbiţi scurgerea cu un material adecvat inert
7.MANIPULARE ŞI DEPOZITARE
Proceduri de manipulare La manipularea substanţelor chimice trebuie
respectate măsurile obişnuite de precauţie
Folosiţi doar în locuri bine ventilate
A nu se perfora sau arunca în foc vaporizatoarele
aerosol nici după utilizare.
Nu respiraţi aerosoli sau vapori
Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii
Proceduri de depozitare Recipient sub presiune: a se proteja de razele soarelui
şi a nu se expune la temperaturi mai mari de 50°C.
A se păstra într-un loc răcoros, departe de umezeală,
bine ventilat
A se nu se lasa la îndemâna copiilor.
8. CONTROLAREA EXPUNERII ŞI PROTECŢIA PERSONALĂ
Proceduri de control: Asiguraţi ventilarea adecvată
Protecţie personală La manipularea substanţelor chimice trebuie
respectate măsurile obişnuite de precauţie
Folosiţi doar în locuri bine ventilate
La manipularea acestui produs, se recomandă luarea
măsurilor de precauţie pentru evitarea contactului cu
pielea şi cu ochii .
inhalare : În caz de ventilare insuficientă, purtaţi echipament
respirator adecvat.
(Filtru tip A)
contact cu pielea: Purtaţi mănuşi de protecţie adecvate
(nitril)
ochii : Purtaţi ochelari de protecţie
Limite de expunere
Componente periculoase Nr.CAS metodă
limite de expunere stabilite de UE
1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether 107-98-2 TWA 50 ppm
STEL 150 ppm
carbon dioxide 124-38-9 TWA 5000 ppm
Fişă date de siguranţă material Regulation EC No 1907/2006 Art.31
Nume produs 5-56 Data de fabricaţiei: 31.10.07
Nr. ref: AB10100-22-311007 Înlocuieşte: 30.11.06
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com
4 / 6
9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE (pentru aerosoli fără carburant)
Aspect: stare fizică lichid propulsor CO2
culoare : chihlimbar
miros : salicilat
Punct /interval de fierbere Nu este disponibil
Densitate relativă 0.82 g/cm3 (@ 20°C)
pH : Nu se aplică
Presiune vapori Nu este disponibil
Densitate relativă vapori Nu este disponibil
Solubilitate în apă Se emulsionează cu apă
Punct de aprindere 78 °C (Closed Cup)
Auto-aprindere > 200 °C
Viscozitate < 7 mPas (@ 40°C)
Rată evaporare Nu este disponibil
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE
Condiţii de evitat Recipient sub presiune: a se proteja de razele soarelui
şi a nu se expune la temperaturi mai mari de 50°C.
Materiale de evitat Agent puternic oxidant
Componente nocive de descompunere CO,CO2
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE
Inhalare Inhalarea excesivă de vapori de solvent poate provoca
greaţă, dureri de cap şi ameţeli
Înghiţire Este puţin probabil a fi înghiţit
După vomitarea substanţei ingerate, este probabil să
fie aspirat în plămâni. Solvenţii pot provoca
pneumonia chimică.
Contact cu pielea Contactul prelungit cu pielea provoacă uscarea pielii,
conduce la iritaţie şi, în unele cazuri, la dermatite
Contact cu ochii Iritant moderat al ochilor
12. INFORMAŢII ECOLOGICE
Ecotoxicitate
Nu permiteţi accesul în canalele publice de colectare
sau în canalizări
Fişă date de siguranţă material Regulation EC No 1907/2006 Art.31
Nume produs 5-56 Data de fabricaţiei: 31.10.07
Nr. ref: AB10100-22-311007 Înlocuieşte: 30.11.06
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com
5 / 6
13. ELIMINAREA DEŞEURILOR
Produs Nu aruncaţi în canale de scurgere
Aruncarea la gunoi trebuie să respecte legislaţia locală
şi naţională.
14. TRANSPORT
număr UN 1950
Rutier/Feroviar - ADR/RID UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code :
5F, Label : 2.1
Mare-IMDG UN1950 Aerosols Ltd Qty Klasse: 2.1, PG : NA,
Label : 2.1
EmS F-D,S-U
Aer - IATA/ICAO UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2.1, PG : NA,
Label : RFG
Instr. Ambalaj LQ Y203
PAX (amilxantogenat de 203
CAO (oxid de calciu - var) 203
15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE
Fisa tehnică pentru uz professional, se livrează la cerere.
Recipient sub presiune: a se feri de lumina soarelui si a nu se expune la temperaturi care depăsesc
50°C. Nu se va găuri sau arde chiar si după folosire. Nu se va pulveriza deasupra unei flăcări sau a
altor materiale inflamabile.
Remarcă:Preparatele clasificate drept nocive pe baza criteriului de risc prin aspirare nu este nevoie
să fie etichetate ca nocive cu R65 atunci când sunt comercializate în recipiente de aerosoli sau în
recipiente echipate cu dispozitiv sigiliat tip spray (UE-Directiva 67/548 Anexa VI 9.4)
16. ALTE INFORMAŢII
Acest produs trebuie depozitat, manipulat şi folosit conform bunelor practici de igienă în industrie
şi în conformitate cu toate reglementările legale. Informaţia de aici se bazează pe cunoştinţele pe
care le deţinem în prezent şi este destinată prezentării produselor noastre din punctul de vedere al
cerinţelor de securitate. Aceasta nu garantează niciun fel de proprietăţi speciale. In afara utilizării
rezonabile în scopul studierii, cercetării şi recenziei riscurilor de sănătate, siguranţă şi de mediu,
nicio parte a acestor documente nu poate fi reprodusă sub nicio formă fără acordul scris al CRC.
Fişă date de siguranţă material Regulation EC No 1907/2006 Art.31
Nume produs 5-56 Data de fabricaţiei: 31.10.07
Nr. ref: AB10100-22-311007 Înlocuieşte: 30.11.06
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com
6 / 6
*Explicarea avertismentelor de risc R65: Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz
de înghiţire.
R66: Expunerea repetată poate cauza uscarea sau
crăparea pielii.
Există posibilitatea ca, din motive de legislaţie, disponibilitate a componentelor şi experienţă proaspăt dobândită,
aceste specificaţii privind siguranţa materialelor să fi fost deja revizuite. Cea mai recentă şi totodată singura versiune
valabilă a acestor specificaţii vă va fi trimisă la cerere sau poate fi găsită pe site-ul nostru www.crcind.com. Vă
recomandăm înregistrarea pe site pentru acest produs astfel încât să puteţi primi automat viitoarele versiuni
actualizate.

Momentan nici un comentariu al userilor.

Numai utilizatori inregistrati pot posta comentarii

Cos

(empty)

Comanda rapida

0736072177
0751314197
Yahoo Messenger:

Produse noi

No new product at this time